Menu Close

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai 2014 01 01 – 2014 05 01

Viešieji pirkimai 2014 01 01 – 2014 05 01

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO TVARKA TAIKANT ĮPRASTINĘ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1. Mažos vertės pirkimo tvarka taikant įprastinę komercinę praktiką (toliau – Tvarka) vadovaujamasi perkant prekes, paslaugas ir darbus Skuodo savivaldybės biudžetinių įstaigų ir skyrių bei seniūnijų reikmėms, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė per finansinius metus yra ne didesnė už 75 tūkst. Lt, o darbų pirkimo vertė ne didesnė už 300 tūkst. Lt.
 • 2. Darbai, kurių pirkimo vertė yra nuo 300 tūkst litų iki 17264000 tūkst. Lt, perkami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr.LX-1217 nustatyta supaprastinto konkurso tvarka.
 • 3. Mažos vertės pirkimo tvarkoje ribinės pirkinių vertės nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.
 • 4. Prekių ir paslaugų pirkimo vertė nustatoma pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.lS-26 patvirtintą metodiką.
 • 5. Elektros energijos, šilumos ir vandens tiekimo, ryšių, patalpų apsaugos paslaugos ir kuras tarnybiniam automobiliui perkami iš Mažos vertės pirkimo komisijos parinktų tiekėjų.
 • 6. Pagrindinės šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos:
  • 6.1. bendrasis susitarimas – rašytinis dokumentas, kuriuo susitariama dėl būsimų pirkimų. Jame nurodomos pagrindinės busimų pirkimo sutarčių sąlygos (kaina, vykdymo terminai irkt.)
  • 6.2. darbų pirkinys – savivaldybės biudžetinių įstaigų ir skyrių bei seniūnijų patalpų remonto darbai, arba patalpose papildomai montuojami tos pačios lūšies inžineriniai tinklai ar įrenginiai, dėl kurių pirkimo sutartys sudaromos einamaisiais finansiniais metais.
  • 6.3. mažos vertės pirkinių pirkimas – procesas, prasidedantis poreikio nustatymu ir pasibaigiantis prekių pristatymu, paslaugų suteikimu ar darbų atlikimu bei apmokėjimu už juos.
  • 6.4. mažos vertės pirkinių pirkimo komisija – įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija vykdanti prekių, paslaugų ar darbų pirkinių pirkimus supaprastinto konkurso tvarka.
  • 6.5. pirkinio dalis – vienam pirkiniui priskirti} prekių, paslaugų ar darbų dalis, perkama pagal vieną pirkimo sutartį.
  • 6.6. pirkinio (jo dalies) aprašymas – rašytinis dokumentas, kuriame nurodoma:
   • 6.6.1. perkamų prekių pavadinimas, pagrindinės techninės charakteristikos, reikalavimai kokybei, tikslus arba apytikslis kiekis;
   • 6.6.2. perkamų paslaugų pobūdis ir apimtis, reikalavimai paslaugų kokybei;
   • 6.6.3. perkamų darbų ir jiems atlikti reikalingų statybinių medžiagų pavadinimai ir kiekiai;
   • 6.6.4. darbų atlikimo projektas (kai toks rengiamas);
   • 6.6.5. prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai.
  • 6.7. pirkimo sutartis – rašytinė pirkimo-pardavimo, atitinkamos paslaugos teikimo ar rangos sutartis, sąskaita-faktūra.
  • 6.8. pirkimų organizatorius – Savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus ar seniūnijos vadovo įsakymu paskirtas atsakingu už mažos vertės pirkimus.
  • 6.9. prekės, paslaugos, darbai, finansiniai metai, tiekėjas (rangovas) – reiškia tą patį, ką ir Viešųjų pirkimų įstatyme.
  • 6.10. prekių (paslaugų) pirkinys prekė, prekės ir/ar paslaugos įsigytos vienu metu ir įrašytos į sąskaitą-faktūrą.
  • 6.11. tiekėjų (rangovų) apklausa – pirkimo bodas, kai tiekėjai (rangovai), atsiliepdami į savivaldybės biudžetinių įstaigų ir skyrių bei seniūnijų kreipimąsi, pareiškia norą dalyvauti pilkime nurodydami pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų kamas, jų charakteristikas ir kitą nurodytą informaciją.
  • 6.12. tos pačias rūšies prekės, paslaugos ar darbai – prekes, paslaugos ir darbai kuriems Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.lS-27 “Dėl pirkimų objektų kodų patvirtinimo ” suteiktas tas pats pirkimo objekto kodas.

II. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR APSKAITA

 • 7. Mažos vertės pirkimą Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skyriuose bei seniūnijose vykdo ir už juos atsako pirkimų organizatorius ir/ar Mažos vertės pirkimo komisija:
  • 7.1. Pirkimų organizatorius – kai perkamų prekių ar paslaugą vieno pirkinio pirkimo vertė neviršija 1000 litų ir darbų vieno pirkinio vertė neviršija 3000 Litų.
  • 7.2. Mažos vertės pirkimo komisija – kai perkamų prekių ar paslaugų vieno pirkinio pirkimo vertė viršija 1000 litų ir darbų vieno pirkinio vertė viršija 3000 litų.
 • 8. Pirkimų organizatorius mažos vertės pirkimus vykdo tiekėją (rangovų) apklausos būdu. Kreipiamasi į potencialius tiekėjus (rangovus) ir prašoma, nurodyti pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų kainas bei pateikti kitą reikalingą informaciją. Jei dėl nenumatytų aplinkybių iškyla skubus prekių, paslaugų ar darbų poreikis, pirkimas gali boti vykdomas iš pirkimų organizatoriaus pasiūlyto tiekėjo (rangovo).
 • 9. Kreipimasis gali būti žodinis arba rašytinis.
  • 9.1. Žodiniais laikomi kreipimąsi, kurie perduodami žodžiu, telefonu arba elektro¬niniu paštu.
  • 9.2. Rašytiniai kreipimąsi (kvietimai) perduodami paštu arba faksu.
 • 10. Visiems tiekėjams (rangovams), dalyvaujantiems tame pačiame pirkime, kreipi¬masis perduodamas vienoda forma.
 • 11. Žodiniai kreipimaisi naudojami tais atvejais, kai pirkinį sudaro vieno arba kelių pavadinimų prekės ar paslaugos, jas apibūdinti galima išsamiais, nuosekliais ir nedviprasmiškais terminais o sutartis bus sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju (rangovu). Perkant darbus kreipimaisi žodžiu nenaudojami.
 • 12. Rašytiniuose kvietimuose pateikiamos informacijos kiekis priklauso nuo pirkinio savybių. Juose gali būti pateikiama:
  • 12.1. Įstaigos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;
  • 12.2. pirkmio aprašymas ir tikslūs arba apytiksliai kiekiai;
  • 12.3. prašymas nurodyti pageidaujamų tiekti prekių ar paslaugą kainas;
  • 12.4. galutinis pasiūlymų priėmimo terminas;
  • 12.5. informacija, ar su tinkamiausiu tiekėju (rangovu) bus sudaroma pirkimo sutartis ar pasirašomas bendrasis susitarimas;
  • 12.6. planai, brėžiniai, schemos;
  • 12.7. informacija, ar galima pateikti alternatyvius pasiūlymus.
  • 12.8. kita informacija, galinti turėti įtakos pasiūlymų vertinimui.
 • 13. Pasiūlymai pateikiami tokia forma, kokia buvo perduotas kreipimasis. Tai yra, į žodinį kreipimąsi atsakoma žodžiu, o į rašytinį – raštu. Jeigu tiekėjas (rangovas) pageidauja, savo žodinį pasiūlymą jis gali patvirtinti ir raštu.
 • 14. Žodžiu pateikti pasiūlymai fiksuojami apklausos pažymoje pagal 2 priede pateiktą formą. Apklausos pažymoje nurodoma:
  • 14.1. pirkinio (jo dalies) pavadinimas:
  • 14.2. pateikto pasiūlymo data;
  • 14.3. pasiūlymą pateikusio tiekėjo (rangovo) pavadinimas ir adresas;
  • 14.4. pasiūlyme nurodyta kaina; 14.5.tinkamiausio tiekėjo (rangovo) pavadinimas.
 • 15. Apklausos pažymą pasirašo pirkimų organizatorius ir suderina su Savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus, seniūnijos atsakingu asmeniu, kuris Viešąją pirkimų tarnybai teiks ataskaitas apie mažos vertės pirkimus pasibaigus finansiniams metams.
 • 16. Nagrinėjami ir vertinami pasiūlymai, kurie gauti iki galutinio pasiūlymų priėmimo termino. Išimtinais atvejais, kai po galutinio pasiūlymų priėmimo termino bet iki sutarties sudarymo gaunamas pasiūlymas yra žymiai naudingesnis už gautus nustatytu laiku, jis gali būti nagrinėjamas. Sprendimą dėl tokio pasiūlymo nagrinėjimo priima savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus ar seniūnijos vadovas arba jo pavaduotojas.
 • 17. Vertinimui turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 pasiūlymai.
 • 18. Tinkamiausiu laikomas tiekėjas (rangovas), pateikęs keltus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą ir nurodęs mažiausią kainą.
 • 19. Jeigu tiekėjas (rangovas) pateikia alternatyvų pasiūlymą:
  • 19.1. pirmiausia patikrinama, ar alternatyva patenkins savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus ar seniūnijos poreikius.
  • 19.2. vertinant alternatyvius pasiūlymus, pirkimų organizatorius arba Mažos vertės pirkimo komisija gali tinkamiausiu pripažinti tiekėją (rangovą), kurio nurodyta kaina nebuvo mažiausia. Toks sprendimo projektas, su atitinkamais paaiškinimais, teikiamas tvirtinimui Savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus ar seniūnijos vadovui ar jo pavaduotojui.
 • 20. Pirkimų organizatoriui laikinai nevykdant pareigų, pirkimus organizuoja jo pareigas einantis darbuotojas.
 • 21. Kai pirkinio aprašymui, pasiūlymu vertinimui ar sutarties vykdymo kontrolei reikia specialių žinių ar patirties, pirkimų organizatoriaus funkcijas ar jų dalį atlieka Mažos vertės pirkimo komisija.
 • 22. Mažos vertės pirkimo komisija visus pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos Viešinu pirkimų 2002 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr.IX-1217 nustatyta supaprastinto konkurso tvarka,
 • 23. Pirkimų organizatorius ir/ar Mažos vertės pirkimo komisija:
  • 23.1. nustato perkamų prekių, paslaugų ar darbų poreikį, technines charakteristikas bei reikalavimus kokybei;
  • 23.2. kreipiasi į potencialius tiekėjus (rangovus) su prašymu pateikti savo pasiūlymus nurodant pageidaujamų tiekti prekių, paslaugų ar darbų kainas;
  • 23.3. šia Tvarka nustatytu būdu parenka tinkamiausius tiekėjus (rangovus);
  • 23.4. parengia pirkimo sutarties ar bendrojo susitarimo projektą;
  • 23.5. administruoja pirkimo sutartį;
  • 23.6. teikia dokumentus apmokėjimui;
  • 23.7. priima prekes, paslaugas ir darbus.
 • 24. Mažos vertės pirkimo komisija savo darbe vadovaujasi darbo reglamentu (I priedas).

III. BENDRASIS SUSITARIMAS IR PIRKIMO SUTARTIS

 • 25. Su tinkamiausiu tiekėju (rangovu) pasirašomas bendrasis susitarimas arba sudaroma pirkimo sutartis. Šioje Tvarkoje sąskaita – faktūra laikoma atskira pirkimo sutarties rūšimi.
 • 26. Bendrasis susitarimas pasirašomas tais atvejais, kai:
  • 26.1. pirkinį sudaro daugelio pavadinimų, reguliariai perkamos prekės, sunku numatyti kada ir kokie jų kiekiai bus perkami (pavyzdžiiū, kanceliarinės prekės);
  • 26.2. sunku numatyti teikiamų paslaugų apimtis ir laiką (pavyzdžiui, naudojamos įrangos remonto, vertimo, tekstų redagavimo, bylų įrišimo paslaugos).
 • 27. Bendrajame susitarime nurodoma:
  • 27.1. susitarimo objektas. Prekių ar paslaugų pavadinimas, apytiksliai jų kiekiai ir apimtys;
  • 27.2. kaina, už kurią tiekėjas (rangovas) pateiks prekes arba suteiks paslaugas;
  • 27.3. svarbiausios prekių pristatymo ar paslaugu suteikimo sąlygos;
  • 27.4. nuostata, kad pagal bendrąjį susitarimą savivaldybės biudžetinė įstaiga, skyrius ar seniūnija neprisiima jokių mokestinių įsipareigojimų.
 • 28. Bendrasis susitarimas nėra sutartis. Jo pagrindu sudaromos atskiros pirkimo sutartys. Bendrasis susitarimas sudaromas ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui.
 • 29. Pirkimų organizatorius turi stebėti rinkos sąlygų, tiekimo Šaltinių pokyčius ir, jei reikia, bendrąjį susitarimą nutraukti bei naujai atlikti apklausą.
 • 30. Rašytinės pirkinio sutartys sudaromos šiais atvejais:
  • 30.1. ketinama taikyti sankcijas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą;
  • 30.2. riekėjas (rangovas) prisiima garantinius įsipareigojimus;
  • 30.3. perkami darbai;
  • 30.4. kitais, biudžetinės įstaigos, skyriaus ar seniūnijos vadovaujančio asmens toje įstaigoje atsakingo už mažos vertės pirkimus, vykdymus įprasta komercine praktika nurodytais atvejais.
 • 31. Sutartį administruoja pirkimų organizatorius. Sutarties administravimo funkcijos apima kokybės užtikrinimą, mokėjimų ir apskaitos koordinavimą, sutarties keitimą, nutraukimą arba įvykdymą.

IV. PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS

 • 32. Savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus, seniūnijos atsakingas asmuo, kuris Viešųjų pirkimų tarnybai teiks ataskaitas apie mažos vertės pirkimus pasibaigus finansiniams metams vykdo mažos vertės pirkimų apskaitą. Su mažos vertės pirkimais susiję dokumentai segami į atitinkamą bylą ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Skuodo savivaldybės administracijos direktoriaus
2003 m kovo 18 d. įsakymu Nr.18

Mažos vertės pirkimo tvarkos 1 priedas

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, SKYRIAUS AR SENIŪNIJOS MAŽOS VERTĖS TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1. Mažos vertės pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija) sudaroma Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje, skyriuje ir seniūnijoje(toliau vadinama – įstaiga) vadovo įsakymu nustatytais atvejais atlikti visas arba dalį pirkimų organizatoriaus funkcijų.
 • 2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, Viešųjų pirkimų tarybos direktoriaus įsakymais ir šiuo reglamentu.
 • 3. Komisija veikia Savivaldybės biudžetinės įstaigos, skyriaus arba seniūnijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.
 • 4. Komisija yra atskaitinga įstaigos vadovui.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 • 6. Komisija vykdo įstaigos vadovo įsakymu jai nustatytas užduotis, susijusias su mažos vertės pirkimais.
 • 7. Komisija, organizuodama mažos vertės pirkinių pirkimus ir juos atlikdama:
  • 7.1. rengia pirkinio (perkamos jo dalies) aprašymą;
  • 7.2. parenka potencialius tiekėjus (rangovus);
  • 7.3. parenka kreipimosi į tiekėjus (rangovus) formą;
  • 7.4. mažos vertės pirkimo tvarkoje nustatyta forma kreipiasi į potencialius tiekėjus (rangovus), siūlydama pateikti pasiūlymus (nurodyti pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų kainas ir kitą reikalingą informaciją);
  • 7.5. vertina, ar tiekėjų (rangovų) pasiūlymai atitinka keltus reikalavimus;
  • 7.6. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;
  • 7.7. nustato tinkamiausią tiekėją (rangovą);
  • 7.8. rengia tiekėjų (rangovų) apklausos pažymą;
  • 7.9. rengia sutarties projektą ir teikia jį įstaigos vadovui;
  • 7.10. su pirkimu susijusius dokumentus perduoda pirkimų organizatoriui.

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 • 8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
  • 8.1. gauti iš įstaigos vadovybės informaciją apie reikalingų nupirkti prekių kiekį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkinio techninius, estetinius, funkcinius bei kokybes reikalavimus ir kitas pirkiniui keliamas sąlygas, lėšų, skirtų konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, sumą bei kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti, taip pat reikalingus planus, brėžinius ir projektus;
  • 8.2. prašyti, kad tiekėjai (rangovai) paaiškintų pasiūlymus;
  • 8.3. susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu.
 • 9. Komisija privalo:
  • 9.1. vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir įstaigos vadovo nustatytas užduotis;
  • 9.2. vykdydama funkcijas ir užduotis, laikytis mažos vertės pirkimo taisyklių:
  • 9.3.neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostoliu teisėtiems įstaigas ar tiekėjų (rangovų) komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 • 10. Sprendimus Komisija priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.
 • 11. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.
 • 12. Jei pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje, įstaigos vadovas paskiria jį pavaduojantį Komisijos narį.
 • 13. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko baisas.
 • 14. Komisijos sprendiniai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Protokolą rašo vienas iš pirmininko paskirtų Komisijos narių.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 15. Komisijos veikla pasibaigia įvykdžius visas įstaigos vadovo įsakyme nurodytas užduotis.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content